Yoga met Mariska                                                                                                                                     

Bezoekadres:                                                           

Cultuurschuur Loggersplein 1
1771 CE Wieringerwerf   

E-mail:
mariskasikkes@hotmail.com                                   
Website:
www.yogametmariska.com

Tel: (06) 10309504                                                                     
IBAN nummer: NL77INGB0003514108

Kvk: 61855340


INSCHRIJFFORMULIER Yoga met Mariska 


Het inschrijfformulier ontvang je in de studio van Yoga met Mariska.
Je kunt het formulier afgeven bij Yoga met Mariska of ondertekend mailen naar: mariskasikkes@hotmail.com

NAW Deelnemer/Incassant

Voornaam en achternaam:    

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Rekeningnummer (IBAN):

Op naam van:

 

Ingangsdatum:       

Ik schrijf me in voor:
  1x p.w. (€ 30,- p.m.)

  2x p.w. (€ 50,- p.m.)

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging per email. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Yoga met Mariska om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het incasseren van uw lidmaatschap bij Yoga met Mariska. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Ondergetekende bevestigt dat bovenstaande gegevens juist en volledig zijn ingevuld.

Yoga met Mariska als bedrijf of de docent individueel, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade als gevolg van deelname aan de yogales of diefstal c.q. verlies van persoonlijke voorwerpen, en heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden.

Plaats en datum: 

Naam deelnemer/incassant:

 

Handtekening:                                 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGA MET MARISKA

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid 

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. 

1.2 Yoga met Mariska aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. 

1.3 Yoga met Mariska is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. 

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga met Mariska, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap, duur lessen en tarief

2.1.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af voor het volgen van een les. Deelname is 1x of 2x per week. De tarieven zijn als volgt:

- 1x per week: € 30,- per maand

- 2x per week: € 50,- per maand

2.1.2 Voorafgaand aan het afsluiten van een abonnement is het mogelijk proeflessen af te nemen. Afname van de eerste proefles is gratis. Indien men meer proeflessen wenst, bedraagt het tarief € 10,- per proefles, contant te voldoen voorafgaand aan de proefles. Afname van een proefles wordt in overleg met Yoga Met Mariska vastgesteld.

2.1.3 Het tarief van een individuele yogales bedraagt € 50,- per les, contant te voldoen voorafgaand aan de les. Afname van een individuele yogales wordt in overleg met Yoga met Mariska vastgesteld.

2.2 Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.

2.3 De duur van een les is 60 minuten.

2.4 Een deelnemer dient zich voor een les op een vaste dag en tijd in te schrijven. Bij verhindering van deelname zie 4.1 van deze voorwaarden.

2.5 Een yoga-abonnement van Yoga met Mariska is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

2.6 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld. 

Artikel 3: Betaling en Opzeggen 

3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt vooraf door automatische incasso op de eerste dag van de maand. Elke deelnemer ondertekent een machtigingsformulier, zodat Yoga met Mariska gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van zijn rekening. 

3.2 Vangt het lidmaatschap gedurende een bepaalde week in de maand aan dan wordt dat gedeelte naar rato samen met de eerste automatische incasso in rekening gebracht. Voorbeeld: 

-  Uw lidmaatschap vangt aan op 11 april. U neemt dus 3 weken les af in april

- De kosten van april bedragen (bij afname van 1 les per week) €30,-: 4 weken x 3 weken = 
€ 22,-

- Per 1 mei wordt € 30,- voor de maand mei en € 22,- voor de maand april in rekening gebracht. 

3.3 Yoga met Mariska hanteert géén opzegtermijn. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren. De incasso van de betreffende maand van opzegging wordt niet gerestitueerd.

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen 

4.1 Wanneer deelnemer zich 24 uur vóór aanvang van de les heeft afgemeld bij Yoga met Mariska, kan de les binnen maximaal 2 weken worden ingehaald. Dit gebeurt altijd in overleg met Yoga met Mariska en is afhankelijk van de vrije plaatsen. 

4.2 Op feestdagen is Yoga met Mariska gesloten. Deze lessen komen te vervallen en worden niet verrekend met het lesgeld. 

4.3 Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd. Tijdens deze periode zal het lesgeld naar rato worden geïncasseerd. 

4.4. Indien deelnemer langer dan 2 weken op vakantie gaat, wordt het lesgeld naar rato verrekend. De gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. 

4.5 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan neemt Yoga met Mariska dit voor haar rekening of u kunt de les inhalen op een ander moment in de week. Dit gaat altijd in overleg met Yoga met Mariska.

Artikel 5: Wijzigingen lesrooster, tarieven 

5.1 Yoga met Mariska behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd. 

5.2 Yoga met Mariska behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.